Drängen Jöns Svensson (22)

1828 den 17 December utfördes härifrån fästningen till Häradshäktet uti Sjöbo Drengarna Ohla Jonsson ifrån Ystad och Jöns Svensson ifrån Wanstatorp, för att den 19 derpå följande, undergå det dem Nådigst ådömda dödsstraffet, för begånget mord å Husmannen Anders Sörensson wid Wanstatorp. Bägge desse 22 årige Ynglingar blefvo ock den bestämda dagen halshuggne å Färs härads afrättsplats vid Åsum. Ehuru Jöns Svensson, genast då de bägge blifvit gripne, och tilltalade för brottet, samt Ohla Jonsson upriktigt och ångerfullt då redan bekände sin och dennes delaktighet deruti; enständigt nekade och på bekännselse af Härads-Rätten hitdömdes, blef han dock efter erhållen undervisning och ömma föreställningar af Slottspredikanten Lake väckt till ånger, bekände och ångrade hjertligt att han utan orsak vållat Anders Anders Sörenssons död. Bägge voro under beredelsetiden mycket uppmärksamma på undervisningarne som dem lämnades, sin Lärare förtroliga, och gingo döden till mötes med ett högst otroligt lugn och frimodighet. Bägge höllo de förmaningstal på afrättsplatsen till folket, och nedlade sig med oförbundna ögon på stocken, och emottogo en [...] död.
Prosten Simonsson ifrån Wanstad Skriftade dem i Åsums kyrka, der äfven Kyrkoherden Svalin ifrån Womb höll predikan och Kyrkoherden Adrian talet på platsen efter afrättningen -

Hemvist: Wänstadtorp
Brott: Begått mord
Avrättad: 1828-12-19 - Åsum
Källor: Malmö Slottsförsamling 1832-1879 sidan: 300/301 -  Malmö Slottsförsamling 1752-1831 sidan: 34

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan