Missgärningsbalken

cap. XXXIII
Om okynnes fä, eller hund, dödar man, eller qwinno.

§1
Dödar okynnes fä, eller hund, någon menniskia, och wiste ej ägaren, thet fä eller hund okynnes wara; gifwe ut skadediuret at dödas, och förlike målsäganden. Warder någor af thy sargad; gälde tå ägaren läkarelön, och ware ther med saklös. Kan thet pröfwas, at han wiste thet okynne; böte half mansbot, om någor theraf död liuter. Sargar thet någon; böte tijo daler för wårdslöshet, och half sårabot. Får någor lyte theraf; gifwe ther til lytesbot, målsägandens ensak. Nekar han sig wetat hafwa, at thet war okynnes fä, eller hund, och finnes halfwa skiäl thertil; wärje sig med sielf sins ed, eller böte som sagdt är. Warder han lagliga tilsagd, thet fä eller hund at döda, och giör thet ej, och sker sedan skada å man eller qwinno til lifwet; böte full mansbot. För sår, theraf död ej kommer, bötes fulla såraböter.
mansbot = böter för den som genom oaktsamhet åsamkar annans död. Enligt 1734 års lag var en mansbot 300 daler.
§2
Hissar man hund å folk, eller jagar, af öfwermod, häst, oxa, eller annat diur, å någon, at honom ther med skada giöra; straffes, som han thet med egen hand giordt hade, ehwad thet är dråp, eller sår.
hissar = hetsar
§3
Föder man hemma biörn, warg, eller andra wilda diur, och stänger them ej wäl in, eller häftar, och warder någor menniskia af them dödad; böte hel eller half mansbot, som wårdslösheten är til. För sår böte fulla eller halfwa såraböter. Warde ock thet diur genast dödadt.
 Innehållsförteckning

Källa: Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 249-250