Mårten Bengtsson (24)

1812 den 24 Februari ufördes Drängen Mårten Bengtsson från Bara, och den 26 Febr. Drängen Pehr Ottosson från Slimminge, hvilka för upprorsbrott blifvit dömda att mista höger handen, halshuggas och steglas.
Upproret hwari dessa visat sig mäst brottslige, hade uppkommit af ett straffbart sjelfsvåld, men til en del af förvillelse, vid tillfälle, då året förut, efter Kongl. Majts Påbud, lottning skulle ske till anskaffande af nödigt Förstärkningsmanskap till militären.
Allmogen af flera Socknar här i Provincen, mäst af Frälsebönder och deras Drängar, samlade sig i bullersama hoper, som vägrade underkasta sig den anbefälta lottningen och voro på flera ställen så våldsama, att det för allmänna säkerhetens skull sluteligen blef en beklagelig nödvändighet, att svenskt blod måste flyta för svenska vapen i denna annars fredlige landsort. – Omkring 200, mer och mindre brottslige, voro på Slottet härstädes insatte, af hvilka några blefvo dömda till Fyrtio par spö och lifstids slafveri, en del till lindrigare kroppsstraff samt längre och kortare tids Fästningsarbete, och andra till fängelse vid vatten och bröd. -
M Bengtsson, en vacker yngling af 24 års ålder, visade en alfvarlig ånger öfver sit grofva brott och en utmärkt frimodighet i sina sista stunder. P Ottosson gjorde i början något motstånd, i tanke att derigenom kunna frälsa sig från döden; men sluteligen när han såg att hopp om timmelig räddning förlorads, ärkände äfven han brottsligheten af sit förhållande och anropade Den Högstes barmhertighet. De blefvo bägge två, dagen efter utförandet, aflifvade, den förre vid Dahlby, den senare vid Wemmenhög . -

Hemvist: Bara
Brott: Deltagit i Skånska upproret år 1811
Avrättad: 1812-02-25 - Dahlb˙
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 330 / sid 29

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan