Ord från förr

Ord från förr som kanske inte är så vanliga idag. Här hittar du Yrken från förr

Adjunkt

Ordet adjunkt kan betyda: biträde, ordinarie lärare av andra graden vid universitet, högre allmänt läroverk eller seminarium; prästerligt biträde (sacri ministerii adjunkt, pastorsadjunkt, komministersadjunkt, pastoratsadjunkt).

Agré

Agré är en titel som konstakademin i Stockholm, före år 1887, gav yngre konstnärer som akademin inte ansåg vara mogna för hedern att bli ledamöter.

Alun

Alun framställs genom behandling av bauxit med svavelsyra och kaliumsulfat eller genom kalcinering och lakning av alunhaltiga skiffrar. Alun har en sedan länge känd blodstoppande effekt och apoketet säljer alunstift för att använda vid mindre skärskador som till exempel efter rakning. Alun kan även användas vid färgning av tyg (betning) och garvning av skinn.

Amanuens

En amanuens är en lägre tjänsteman vid främst vetenskapliga institutioner, arkiv och museer.

Amtman

Amt är Danmarks motsvarighet till svenska län. En amtmand var den högste statlige ämbetsmannen i ett amt, vilket innebär att han ungefär motsvarade en svensk landshövding. En stiftamtmand hade dessutom ansvaret för den civila förvaltningen av ett stift inom statskyrkan.

Apanage

Apanage är ett slags "underhållsstöd" åt furstliga personer, vilket vår nuvarande kung ännu besitter

Arkli

Arkli var förr i tiden en benämning på ett förvaringsrum för bågar och armborst, senare för vapen och krigsförråd i allmänhet. Arkliet stod under vård av arklimästaren. Det har också funnits fält-, fästnings- och skeppsarklimästare. I mitten på 1500-talet tillkom en överstearklimästare, som senare kallades för rikstygsmästare.

Assessor

En person som assisterar ledande personer tex. i en domstol.

Auskultant

En auskultant var en jurist som under sin utbildning kunde sitta med i någon hovrätt och lära sig av de mer erfarna domarna.

Avlatsbrev

Avlatsbrev kallades det när man kunde ge pengar till kyrkan för att, så att säga, 'köpa sig fri' från ett antal dagar i skärselden. 'Skärselden' var ju enligt den romersk-katolska kyrkan en plats där man renade de synder man begick under sin tid på jorden, innan man kunde komma in i himlen. Avlatsbrev kunde man "köpa" både till sig själv eller för någon avliden anhörig.

Barocken

Barocken avlöste renässansen och är benämningen på den epok eller stilriktning som främst inom konsten (måleri, skulptur, arkitektur, musik etc.) var dominerande i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet. Stilen kännetecknas av en särpräglad svulstighet och storvulenhet i formen när det gäller bildkonst och arkitektur. Barocken delas vanligtvis in i ungbarock, högbarock och senbarock.

Brännare

En 'brännare' var ett brinnande skepp som var fyllt med explosivt material. En enda sådan brännare kunde förstöra flera skepp.

Bulla/Bannbulla

Ordet 'bulla' är beteckningen på en påvlig kungörelse. En bannbulla är en skrivelse från påven där han meddelar om någon blivit bannlyst (utesluten ur kyrkans gemenskap).

Burskap

Burskap var den lagliga rättigheten att utöva ett yrke i en stad och ha de förmåner som tillkom en borgare. De med burskap hade lagstadgade rättigheter som rätt att bedriva näringsverksamhet, hantverk eller handel men även skyldigheter, som att betala skatt till staden.

Cordelierklubben

Cordelierklubben var en politisk klubb under den franska revolutionen . Klubben bildades i juli 1790 och hade sin möteslokal i cordelierklostrets kyrka. Medlemmar i klubben var bland annat Georges Jacques Danton, Camille Desmoulins, Jean Paul Marat och Jacques Hébert.

Dauphin

Dauphin var en titel som bars av Frankrikes tronföljare. Det bars ursprungligen av grevarna av Albon och Viennois - "suveräna" furstar över Dauphine. Dauphins gemål kallades "Dauphine".

Docent

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen. Titeln används i huvudsak i Nordeuropa och Mellaneuropa.

Ecklesiastik

Ecklesiastik kommer av grekiskans 'ekklesía' som betyder kyrka, kyrklig, till kyrkoförvaltningen hörande, tex. ecklesiastik tjänsteman.

"En av rikets herrar"

Var en "värdighet" som Gustav III införde 1772, vilket innebar "alla de förmåner, hederstitlar och företrädesrättigheter framför andra undersåtare, som herrar riksens råd av ålder varit tillagde eller hädanefter tillerkännas kunna". Titeln utgick alltså från personlig duglighet och inte enbart från vänskapen med kungen.

Envoyé

En Envoyé är ett diplomatisk sändebud hos en främmande stat som är chef för en beskickning med rangen legation.

Feuillantklubben

Feuillantklubben var en fransk politisk klubb som bildades 1791 av de konstitutionella monarkisterna inom jakobinklubben med Bertrand Barère de Vieuzac (1755-1841) och Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) i spetsen. Även La Fayette var medlem i klubben. Syftet med klubben var att verka för författningens upprätthållande. Feuillanblubben tog namnet efter Feuillantklostret i Paris.

Fideikommiss

Man mottar en egendom i förtroende och man förbinder sig att överlämna densamma i samma eller bättre skick till nästa generation. Strikt betraktat äger alltså inte fideikommissarien - innehavaren av fideikommisset - egendomen (även om han står som lagfaren ägare till egendomen). Man äger rätt att nyttja dess avkastning men han kan inte förfoga över egendomen, till exempel genom att sälja hela eller delar av densamma - i varje fall inte utan tillstånd av Fideikommissnämnden, som är den myndighet, som övervakar fideikommissens rättmätiga hanterande.

Friherre

En adlig titel (tyska: freiherr) (franska: baron) , kallas också friherrlig värdighet.
I Sverige den näst högsta adliga värdigheten efter greve.

Frälsehemman

Ett frälsehemman var ett hemman som före grundskatternas avskrivning 1903 genom frihet från grundskatt intog en särställning. Frälsehemmanet brukades av en frälsebonde och var underordnat ett frälsegods som ägde arrendesrätt över hemmanet. Dessa frälsehemman indelades i olika grader, så att de hemman som låg i samma by som frälsegodset kallades rå- och rörshemman, de som låg i samma socken som frälsegodset kallades insocknes frälse och resterande hemman för utsocknes frälse.

Främre Österrike / Further Austria

"Further Austria" - bäst översatt med "främre Österrike" - var ett kollektivt namn för de gamla landområdena som släkten Habsburg styrde över i syd-västra Tyskland (Schwaben) Alsass och i Vorarlberg (delstat i västra Österrike). Ibland räknas även Tyrolen med i definitionen.

Förläning

En förläning är ett län, ett område eller en intäkt som en länsherre i äldre tid gav åt en läntagare.

Geheimeråd

Geheimeråd är en term som språkligt sett kommer från tyskan, betyder "hemlig rådsherre". Det var från början endast de mest betrodda ministrarna som fick bli "Geheimräte", nämligen de ministrar som särskilt sysslade med utrikespolitik.

Generalguvernör

Benämning på den högste ämbetsmannen inom ett förvaltningsområde, ibland kallat generalguvernement. Områden som styrts av generalguvernörer har ofta varit kolonier eller sådana administrativa enheter som är av mer tillfällig art. Ofta har generalguvernören haft både civil och militär myndighet, vilket även har gällt svenska generalguvernörer.

Gesäll

En gesäll är en person som har avlagt ett godkänt gesällprov och erhållit ett gesällbrev inom ett hantverksyrke. Gesällen var alltså en färdiglärd lönearbetare.

Girondister

Girondister var ett moderat republikanskt politiskt parti under den franska revolutionen (1791-1793). De representerade den franska landsbygden och var i kamp mot Jakobinerna om makten under revolutionen.

Greve

En greve är medlemmar av en adelsätt som upphöjts till 'grevlig värdighet' och är i Sverige den högsta adliga värdigheten, som följs av friherre, och sedan riddare.

Hattar och Mössor

Hattar och mössor var politiska partier som växelvis satt vid makten i Sverige under åren 1718-72. De som förordade en försiktig fredspolitik mot Ryssland brukade få öknamnet "Nattmössor". Namnen kommer från de mer krigslystna motståndarna, som ansåg sig vara "karlar för sina hattar". Kort kan man säga att hattarna var för krig och mössorna mot.
Hattarnas program var 'hämnd på Ryssland för olyckorna under Stora nordiska kriget' och återställande av Sveriges yttre storhet, därnäst forcerad utveckling av rikets näringar, som industri och handel, rikligare statsunderstöd i form av förskott, gåvor och premier åt näringsidkare, lätt tillgängliga och billiga banklån, privilegier, uppmuntran och stöd av varjehanda art.
Mössornas egentliga program var 'fredens bevarande', och de opponerade sig också mot hattarnas slöseri med statsmedlen och alltför djärva bankpolitik.

"Heliga ligan"

'Heliga ligan' var namn på åtskilliga förbund under 1500- och 1600-talet. De förnämsta var den s.k. heliga ligan som var riktad mot Frankrike 1511 mellan påven Julius II, Ferdinand den katolske av Spanien, republiken Venezia och (efter en tid) Henrik VIII af England.

Hemman

Hemman är ett äldre begrepp som avsåg gårdar och jordbruksfastigheter med visst mantalsvärde. På 1500- och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att bonden kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen.

Hovlakej

Hovlakej är en sorts betjänt som passar upp vid en furstlig eller kunglig taffel, (förnämnt middagsbord), och står tex. bakpå den kungliga hovvagnen vid utfärder osv.

Hovmästare

En hovmästare var i princip rikets förste man efter kungen. En hovmästare var ställföreträdare åt kungen med myndighet över hovet, vilket omfattade både hovet och centraladministrationen.

Hugenott

Hugenott kallades en fransk protestant under 1500-talet och 1600-talet. Hugenotterna förföljdes av den franska regimen och den katolska kyrkan.

Hövitsman

Hövitsman betyder ursprungligen en ställföreträdare, oftast en kungens fogde. Slottsfogdar och landshövdingar kallades ofta hövitsmän över sina områden.

Illis Quorum

"Illis quorum" är en medalj som delas ut av regeringen till dem som har gjort något extra: åt dem, som genom sitt arbete gjort sig därav förtjänta. Medaljen instiftades av Gustav III 1785.

in effigie

In effigie, lat. "i avbildning". Att hänga eller bränna någon in effigie innebär att man verkställer ett dödsstraff på en bild av den dödsdömde, eftersom denne har lyckats undandra sig straff.

Indelningsverket

fick sin första utbildade form i det så kallade äldre indelningsverket under Gustav II Adolfs tid. I och med att reduktionen givit kronan ökade intäkter kunde Karl XI skapa ett förnyat, starkare indelningsväsen i och med 1682 års kontrakt mellan kronan och landskapen, där varje landskap förband sig att sätta upp och underhålla ett regemente om 1200 man. Detta system kallas yngre indelningsverket. Manskapet rekryterades genom rotering (infanteriet) och rustning (kavalleriet). I lönen ingick ett torp.

Independénter

Independenterna var anhängare av den reformerta sekten vars grundåsikt är att varje församling skall vara fri och självständig från den högre kyrkostyrelsen. De förkastar därför den engelska statskyrkans lagar och i deras sekt kunde vem som helst, som ville det, uppträda och tala i församligen. independent = oavhängig

Ingermanland

Ingermanland är den historiska provins som ligger öster om staden och floden Narva och sjön Peipus och söder om Finska viken.

Inqvisitionstribunalen

Inqvisiton är latin (inquisitio) och betyder undersökning. Inqvisitionstribunalen grundades av romersk-katolska kyrkan för att spåra upp och bestraffa irrlärige och avfällingar, som de kallades, d.v.s. de som hade en annan avvikande åsikt än den kristna kyrkan.

Interregnum

Interregnum kommer från latinets "inter" och "regnum", som betyder ungefär mellanregering. Det betyder alltså tillfällig styrelse mellan en kungs avgång och en ny kungs kröning. Benämningen brukar allmänt användas för att beteckna ett längre uppehåll i någon ledningsfunktion.

Jakobiner - Jakobinklubben

Jakobinerna var en politiskt radikal grupp under den franska revolutionen som leddes av välupplysta - och med tiden ganska så mäktiga - unga män. Klubbnamnet tog de efter den lokal där de brukade samlas, ett kloster som tillhört dominikanmunkarna, som på franska kallades "jakobiner". I en av jakobinklubbarna var bland annat Maximilien de Robespierre ledare. I nationalkonventet var de placerade högt upp och kallades därför även ibland för Berget. Klubben var från början en förening som som kallades för Bretonska klubben eftersom de första medlemmarna - Duport, Barnave och bröderna Lameth - var från Bretagne.

Jakobiter

Jakobiter var anhängare till ätten Stuart. Deras strävan gick ut på att återinsätta James II på tronen (som blivit störtad) och efter hans död försöka få kronan först åt hans son James, den s.k. äldre pretendenten och sedan åt hans son Karl Edward (den yngre pretendenten).

Justitiestatsminister

Justitiestatsminister var enligt 1809 års regeringsform den av statsrådets ledamot, som tillsammans med utrikesstatsministern hade rikets förnämsta värdighet. Fram till 1840 var han ledamot av Högsta domstolen och efter departementalstyrelsens införande samma år chef för Justitiedepartementet. 1876 upphörde detta ämbete och kallades sedan istället för justitieminister.

Kalvinism

Kalvinismen är en lära som kommer från Jean Calvin. Den förespråkar sträng disciplin, arbetsamhet, sparsamhet och en asketisk livsföring, och grundar sig på att Gamla testamentet skall vara kyrkans och vardagslivets lag.

Kanik

Kanik, eller korherre, kallas en medlem av domkapitel (i romersk-katolsk eller anglikansk mening) eller av kollegialkapitel. Det kan också vara en lärare vid en domkyrkoskola.

Kanslijunkare

Kanslijunkare var titeln på en ung adelsman med viss underordnad befattning inom kungliga kansliet.

Kardinal

En kardinal var en präst som ingick i det så kallade kardinalkollegiet (se nedan).
Nya påvar brukar nästan alltid väljas bland kardinalerna.

Kardinalkollegium

Kardinalkollegiet kallas den grupp av katolska präster som hanterar valet av påve, och var ursprungligen sammansatt av biskoparna från Rom med omnejd.

Kapare (Privateers)

Kapare, privat fartyg, eller en person som seglar med ett så kallat "kaparbrev" som regeringen utfärdat där personen har fått rätt att uppbringa fientliga handelsfartyg. Kaparbrev förbjöds enligt Parisdeklarationen 1856. Kapare eller "privateers" var alltså legala sjörövare. Se skillnaden på pirater

Koadjutor

En koadjutor är en medhjälpare till den katolska biskopen.

Kommerskollegium

Kommerskollegium inrättades 1651 för handläggning av näringslivsfrågor och är också en myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Konrektor

Konrektor var en lärartitel som omtalas i Sverige sista gången i Skolordningen år 1820. Det var titeln på den lärare som undervisade jämte rektorn i högsta klassen, s.k. "rektorsklassen", och blev därigenom en slags vikarie för rektorn.

Konservatorium

Konservatorium kallas en större musikskola, där eleverna - för en obetydlig, eller ingen kostnad alls - får undervisning och utbildning i musikens alla olika grenar.

Konventikelplakat

Konventikelplakatet är en förordning av den 12 januari 1726 som förbjöd konventiklar (bönemöten i hemmen). Konventikelplakatet riktade sig närmast mot den pietistiska rörelsen, för att slå vakt om "enhet i religionen" som enligt tidens uppfattning var nödvändig för samhällets bestånd. Under 1800-talet användes konventikelplakatet även mot frikyrkorörelsen. Detta väckte mångas ovilja vilket ledde till att det avskaffades 1858.

Konvikt

Konvikt är namnet på s.k. "fribord" som fanns vid vissa universitet, i synnerhet i Tyskland, där studenter som inte hade så mycket pengar kunde få studera gratis, eller mot en mindre avgift. Konvikt är latin och betyder också "sammanlevnad, gemensam måltid".

Kopparstick

Kopparstick är den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden med hjälp av gravstickel. Vid trycket framträder teckningens linjer som ristats in i kopparplåten. Ursprungligen användes begreppet för alla tryck som utfördes för hand.

Kurian

Kurian motsvarar Heliga stolens regering och centrala förvaltning. Genom detta är kurian näst påven det mest inflytelserika organet inom Romersk-katolska kyrkan.

Kurland

Kurland är en historisk benämning på ett landområde beläget väster och söder om Rigabukten i östra Österjön.

Kättare/kätteri

Kätteri kallades det när man bröt mot kyrkans regler - eller avvek från dess lära. De som gjorde detta kallades för kättare och straffades med döden. Ibland även kallat för "irrlära".

Legat

En legat kan vara ett diplomatiskt sändebud motsvarande ambassadör eller envoyé. Ett diplomatisk sändebud hos en främmande stat.

Lettres de cachet

Lettres de cachet kallades i Frankrike nästan alla kungens mindre hemliga slutna brev, innehållande kungliga befallningar. Det kunde tex. handla om inkallelsebrev till politiska korporationer, officersfullmakter, förvisningar från Paris eller häktningsorder. Så småningom kom det uteslutande att avse det sistnämnda, d.v.s. häktningsorder. Det utfärdades i kungens namn, och skrevs under av tex. en högre polistjänsteman.

Livgeding

Livgeding var landsområden i Sverige som änkedrottningar fick inneha under deras livstid. Detta förbjöds i 1720 års regeringsform.

Livland

Historiskt var Livland ett område i Baltikum som ungefär omfattade södra Estland och norra Lettland. Livland har tillhört olika nationer genom tiderna; 1561-1629 tillhörde det Polen, 1629-1710 Sverige och 1710-1918 Ryssland. Livland försvann 1918 då Estland och Lettland upprättades som självständiga stater.

Mecklenburg

Mecklenburg var förr i tiden ett tyskt furstendöme. Numera ingår Mecklenburg i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Merkantilism

Kan kort beskrivas som "ett ekonomiskt tänkande". Merkantilismen som idé vann stor spridning under 1500 - till 1700-talet. Man kan säga att den viktigaste tanken var att utrikeshandeln skulle ge överskott och förse landet med guld och silver. Därmed var den ekonomiska politiken inriktad på stöd till exportnäringar och att upprätta tullar mot import.

Misantrop/Misantropi

Misantrop = hata, människohatare, människofiende, folkskygg person.
Misantropi = ett sinnestillstånd som brukar komma från en alltför låg tanke om människans natur - sätt att vara.

Morganatiskt

Äktenskap mellan en manlig medlem av furstehus eller av den tyska högadeln och en kvinna av lägre börd, vid vars ingående kvinnan och de blivande barnen genom särskilt avtal utesluts från delaktighet i mannens stånd och villkor samt endast erhåller anspråk på en begränsad del av hans förmögenhet, vilken utfästs som morgongåva. Kan också kallas "till vänsta hand". Morganatisk äktenskap är ofta ett bigamistiskt äktenskap som ingås av en kung, som redan är gift, och där den nya hustrun inte uppnår status som drottning, och där de avlade barnen inte ärver tronen.

Naturreligion

Naturreligion är en religion som framför allt dyrkar naturen som djur, växter och himlakroppar - som t.ex. solen.

Nom de guerre

"Nom de guerre" betyder egentligen krigsnamn, soldatnamn, men även skådespelare som håller på med dramatiska och lyriskt skådespeleri antar ibland andra namn som de uppträder med inför publik, istället för sitt eget.

Notarie

Notarie, äldre benämning på en juridiskt utbildad tjänsteman, vanligtvis något av en artighetstitel för en nybliven (ny utexaminerad) yngre jurist.

Par procuration

Par procuration menas med - Genom fullmakt, ombud eller företrädare.

Pastor primarius

Pastor primarius "kyrkoherde av första rangen" är titeln för kyrkoherden i S:t Nikolai Storkyrkoförsamling i Stockholm. Enligt kyrkliga instr. är han ordinarie preses (ordförande) i Stockholms stads konsistorium och självskriven ledamot av allmänt kyrkomöte.

Pietism/Pietister

Först att protestera mot den ortodoxa kyrkan var pietisterna. Namnet kommer av latinets Pietas som betyder fromhet. Tanken var att var och en skulle med bön och flitig bibelläsning själv närma sig Gud, det behövdes inga präster till detta. Små grupper av likatroende samlades hemma hos någon för att be och läsa bibeln. Dessutom såg dom "mörkt" på livets glädjeämnen. Pietism blev förbjudet enligt lag år 1726.

Pikenerare

Pikenerarna utgjorde i äldre tider det tunga infanteriet d.v.s. fotfolk som var beväpnade med rustning och blanka vapen, kallad "pik" som var en 5,4 meter lång stålspetsförsedd trälans, och som stod uppställda i stora kvadrater inför drabbningarna.

Pirater (Sjörövare)

Pirater, även kallade sjörövare, var de som rånade eller stal på havet, eller strandnära mål, utan tillstånd från regeringen. Det var alltså skillnad på pirater och kapare.

Podestá

Podestá kommer från latinets pote´stas som betyder makt. Det var en titel på den högste magistratspersonen i större städer i Italien, som tex. statsdomare eller borgmästare. I medeltidens italienska republik var podestán ofta den högsta verkställande makten.

Poeseos

En "poeseos" är en som är professor i vältalighet, som t.ex. latinsk vältalighet och poesi. Det är den latinska titeln för innehavaren av en professur i latinska språket och litteraturen.

Prins av Wales

Titeln prins av Wales har traditionellt den äldsta sonen, d.v.s. tronarvingen, till den regerande kungen i Storbritannien. Denna traditionen började år 1301 när kung Edward I gav titeln till sin son Edward II.

Rector illustris

"Rector illustris" var en titel som de finare och adliga studerande kunde få vid universiteten förr i tiden.

Reduktionen

Jordegendomar som en gång skänkts av kronan genom gåvor, förläningar, donationer och dylikt, i första hand till adeln, togs tillbaka. Reduktionen genomfördes av Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII.

Renässansen

Renässansen (av franskans renaissance, "pånyttfödelse") är den period då medeltiden avslutades och antikens kulturarv sägs ha återuppväckts. Renässansen pågick från sent 1300-tal till slutet av 1500-talet och utgick särskilt från Italien. I början av 1600-talet avlöstes renässansen av barocken.

Reval

Reval är det gamla tyska - och även svenska - namnet på staden Tallinn i Estland. Tallin var i svensk besittning åren 1561-1721.

Riksdrots

Den efter kungen som hade högst ställning i landet. Riksdrotsen var chef för Svea hovrätt.

Rikskansler

Rikskanslern var chef för Kanslikollegiumet. Det var den 5:e högsta titeln i landet (efter kungen, riksdrotsen, riksmarskalken och riksamiralen)

Riksråd

Rådet utvecklades under 1200-talet. Där ingick biskoparna (ärkebiskopen var lagfäst som ledamot) stormän och lagmän (ofta samma personer). Rådet ansåg sig som medlare mellan kung och folk.

Sans-culotter

Sansculotter (eller sans-culotter) var en ny politisk rörelse som föddes på Paris gator under den franska revolutionen. Det var vanliga medborgare som förkastade den aristokratiska traditionen att bära knäbyxor (culotte). De kallade sig därför sans-culotter - "de som inte bär knäbyxor". De tog kontrollen över Paris stadsstyre medan jakobinerna och girondisterna styrde landet från nationalförsamlingen.

Sekreta utskottet

'Sekreta utskottet' tillkom under Gustaf II Adolfs tid som ett svar på kungens begäran om en mindre församling av riksdagsmän för vilka han kunde lämna en redogörelse för rikets ställning. Medlemmarna i utskottet förpliktigade sig att inte föra vidare sådant som avhandlades. Representanterna var för det mesta de tre högsta stånden. Bönderna ansågs sannolikt vara för obildade och kanske också benägna att prata bredvid mun.

Serafimerriddare

Serafimerriddare (och ledamöter) har rang näst efter statsrådets medlemmar, tituleras Herr/Fru och deras förnamn används ej. De har ett serafimervapen, som sätts upp i Riddarholmskyrkan efter deras död. På begravningsdagen utförs serafimerringning med Riddarholmskyrkans serafimerklocka.

Sjörövare (Pirater)

Historiskt sett har det funnits två typer av sjörövare, de som seglade med så kallade kaparbrev, med statens samtycke (kapare), och de som seglade för egen räkning i syfte att plundra allt (pirater). Pirater och sjörövare är olika ord för samma sak. Se skillnaden på kapare och pirat

Skillingtryck

Skillingtryck är en enkel trycksak som innehåller visor av olika slag, riktade till en bred allmänhet och som endast innehåller några sidor.

Spinnsida

Spinnsidan kallades förr de kvinnliga medlemmarna i en familj eller släkt. Att spinna betraktades förr som en kvinnliga sysselsättningen, därav ordets ursprung.

Stormaktstiden

Stormaktstiden är i svensk historieskrivning benämningen på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Stormaktstiden efterträddes av frihetstiden (1719-1772)

Svärdssidan

Svärdssidan kallas den manliga delen (de manliga medlemmarna) av en familj eller släkt. Uttrycket härleds från att svärdet förr ansågs utgöra det väsentliga i mannens attribut, liksom ordet spinnsida bildats med anledning av att spinna förr betraktades som den speciellt kvinnliga sysselsättningen.

Synkretism

Kan översättas med religionsblandning. Synkretism kommer av det grekiska ordet syn, som betyder tillsammans och kretizein "göra som kretensare" d.v.s. hålla ihop mot yttre fiender trots inre käbbel/tjafs.

Sätesgård

En sätesgård var en gård där det bodde så kallade "frälsepersoner" - dessa var skattebefriade, alltså frälst från skatt.

Taffel

Taffel är ett äldre ord för bord eller upphöjd platå. Ordet taffel kommer från latinets tabula (bord, planka). Att 'bryta taffeln' är ett uttryck för avslutningen av en formell middag.

Unitarier

En unitarier var anhängare av det unitariska trossamfundet vilket skilde sig från övriga kristna kyrkosamfund eftersom de förkastade treenighetsläran och förnekade "Kristi gudom". Unitarier trodde att alla sociala orättvisor var skapade av människor och inte av Gud och menade därför att med mänsklig kraft kunde människan själv återställa detta. De var starka förespråkare av demokrati och menade att alla kongresser skulle klara sig själv utan hjälp av andra.

Upplysningen

"Upplysningen" var en intellektuell rörelse som hämtade sina idéer från naturvetenskapens framsteg. Deras viktigaste idé var "tron på människans förnuft" och "att alla människor är kapabla att tänka själva".

Vojvod

Vojvod betyder ungefär "härförare" eller "krigarhövding". Det är en gammal slavisk härskar/adels/furste -titel. Traditionellt styr en vojvod över ett vojvodskap.

Ärkedjäkne

En ärkedjäkne (eller ärkediakon) var chef för dekanerna och övervakade dem med disciplinär makt. Han var en betydande ämbetsman som skötte de yttre anordningarna för gudstjänsten, förestod fattigvården och åtog sig därigenom en del av biskopens förvaltnings- och regeringsmakt.

Överståthållare

En överståthållare var den personen som var chef för den högsta civilia förvaltningsmyndigheten i Stockholm. Denna titel fanns mellan åren 1634-1967. Den första som hade denna titel var Klas Fleming

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Sveriges historia, koncentrerad uppslagsbok (Prisma)
• Boken om Sveriges historia (Forum)
• Alla tiders historia

Hemsidor:
» runeberg.org
» synonymer.se

Mer historia

Inlagd 2004-11-25 | Uppdaterad 2021-01-31