Sven Gillberg 

1821 d. 23de Julii utfördes från detta citadell f.d. Corporalen vid arméns Flotta Escador i Götheborg, Sven Gillberg, som [afhändt] sin hustru, Bengta Olsdotter lifvet, hvilket skedt i Womb, och blef han den 25 i samma månad enligt Kongl. Majst. Dom aflifvad vid Åsum, medelst förlusten af högra handen, halshuggning och stegling -
Äfven han kom genom Guds Nåd till hjertlig kännedom och ånger öfver sitt brott och elände, waruti hans häftiga sinne störtat honom.
Fruktan för döden var honom svår att öfvervinna, dock bestämde han slutligen sjelf sin dödsdag och skall han hafva visat synnerlig styrka i sina sista stunder. Flera gånger skall han under sin wandring till afrättsplatsen talat till menigheten.
Under sin fängelse och beredelse tid besöktes han här å Slottet af slottets Lärare, Hofpredikanten Psilander och Slotts med. med Doct. Ljunggrens och som sin afrättning skriftades han af dess själasörjare Kyrkoherden Swalin i Womb som äfven ledes på platsen höll tal -

Hemvist:
Brott: Mördat sin hustru
Avrättad: 1821-07-25 - Åsum
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 360 / sid 32

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan