Nils Andersson Tųrban 

1827 den 17 October utfördes till undergående af Dödsstraff, Ynlingen Nils Andersson (Turban) och halshöggs d. 19 på Skorrby afrättsplats vid Rögla hus, inom Marsvingsholms pastorat, en bit ifrån Ystad. Han var född i Åsum af Färs härad, der fadren var Bonde. Då han ännu icke var äldre än 12 år blef han både fader och moderlös. Her om äldre brodern Pehr som var gift, och bodde å samma ha, skulle nu Nils vårdas, men denna broder var nog elak att icke allenast tillåta, utan äfven uppmana Nils till stölder, som han tid efter annan begick, och hwaruti ej sällan Pehr var sjelf delaktig. Äntligen lät Nils anvärfa sig vid Kronprinsen Hussar Regmete och sedan han några veckor exercerat som recrut, fick han permission, gick åter till den förföriske Brodren, och de fortsatte båda, sitt förra handtvärk. Men nu var det som de, för en inbrottsstöld i Torn Härad, blefvo gripne, och begge Bröderne, denna samma månad, förra året vid Dahlby afstraffade med 40 par spö hvardera och en Söndags uppenbar kyrkoplikt. Nu voro dessa våldverkare åter på fri fot, och det tog de icke längre än till slutet af December, då de båda efter erhållen anvisning, af en sedermera för stöld straffad nattman, gingo ända ned till [Ljurrets] Härad, Södra Willie pastorat och Warmlösa by, der de sjelfva Juhlnatten gjorde inbrott hos ett par gamla undantags folk, band mannen och grymt misshandlade Qwinnan; men icke nöjda med hvad de der kunde röfva gjorde de samma natt flera stölder. Genast eftersatte, grepos de, och öfverbeviste, bekände de. Sedan Tings Rätten döds dom,blifvit uti Kongl.Hofrätten stadsfästad och skulle till Kongl. Majst. inskickas, dock, efter en kort sjukdom, den äldre Brodern Pehr Andersson har å fästningen, wid Midsommars tiden, och oaktadt detta, och Nils Anderssons, i anledning deraf, underdåniga supplique, kom Kongl. Maj:ts Dödsdom, och Läraren hade då den tillfredsställelsen, att genast efter några korta föreställ ningar, finna Delinquenten, icke blott äga någorlunda god Christendomskunskap, utan äfven allvar med sin nödvändiga beredelse till den, snart förestående döden. Under den nu började undervisnings- och beredelse tid var Nils Andersson alltjämt till Lärarens nöje. För detta jordiska hade han blott en önskan, som var att Slottspredikanten Lake som dageligen besökte och underviste honom, äfven ville åtfölja honom till lifvets gräns, och gifva honom, det sista och kraftigaste vedermälet af Guds Barmhertighet emot fallne syndare. Detta gjorde ock ofvannämnde Slottsprest då han, dagen emellan Delinquentens utförande från Slottshäktet och hans afrättning, flera gånger besökte honom i häradshäktet, och sent på aftonen, biträdd af Hr Kongl. Hofpredikanten och Prosten Psilander ifrån Ystad, gjorde aftonbön med honom, samt följande dagen Skrifta de och absolverade honom uti Skorrby kyrka, och på afrättsplatsen var med bön och sång bredvid honom till slutet. Efter en kort bön, och höjda suckar sade Nils Andersson, liggande med oförbundna ögon framför stup stockan, några få men ganska vackra förmaning sord, till det församlade folket, och sedan han taget ett ömt afsked af sin Lärare, nedlade han sig, nästan utan hjelp, och emottog döden, hvarefter Prosten Psilander höll ett förmaningstal på platsen --

Hemvist:
Brott: Begått rån, och samma natt flere stölder
Avrättad: 1827-10-19 - Skårrb˙
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 370 / sid 33

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan