Jac. Wilh. Blomdahl (26)

1830 d: 15 April utfördes 26 årige Ynglingen Jacob Wilhelm Blomdahl, Prästson och Studerande af Götheborgska Samhället, och blef twärtemot Consistorii Academici önskan, följande dagen afrättad wid Lund. Blomdahl hade under ett samtal på sitt eget rum med Studeranden Landén från Uddewalla blifwit upretad öfwer dennes trotsiga och lättsinniga pojkstreck. Genom en olycklig tillfällighet, hwarförutan gerningen måhända aldrig blifwit föröfwad, befunno sig bak om kakelugnen i närmaste rum flera, från ett fönstergaller utryckta, jernspjelar af hvilka man snart, då förbittringen å ymse sidor tilltog, med en slags begärlighet betjenade sig. Blomdahl, som annars lärt att fäkta på sabel, råkade, att med ett misslyckadt paradhugg träffa sin motståndare öfwer tinningen. Han widhöll ända in i sin sista stund den försäkran, att han, sedan striden började, endast åsyftat sitt sjelfförswar. Då emellertid den olycklige såg sig hafwa ohjelpligt sårat sin wän och umgängesbroder, råkade han, efter en stunds …... i fullkomligt raseri, hwarunder han på det ömkligaste sätt, fastän med bortwändt ansigte, massakrerade den slagnes döda kropp. Efter ett fåfängt försök att dölja gerningen, afwaktade han, naturligen [kraftfull] och ännu mera styrkt af nöden, under ett halfårigt fängelse sin slutdom, hwilken, oaktadt den högt aktade Fadren Doctor J. U. Blomdahls underdåniga Nådeansökan för sin Son, utföll efter lagens hela stränghet. Den unge mannen, ehuru sista dagarna af sitt sorgliga lif anfallen af en gastritisk, mattande feber, gick med sällsynt frimodighet och med full förtröstan till Guds barmhertighet i Christo, sin nesliga död till mötes, sedan förut en högst snillrik och upbyggelig predikan hållits i Domkyrkan af Teologiæ adjuncten, Prästen m.m. Bergquist, och Nattwarden meddelats af Kongl. Hofpredikanten och Slottspastorn i Malmö An.. Cronsioe, såsom den olyckliges andeliga angelägenheters sista och långwariga wårdare.

Hemvist: Lund
Brott: Mord
Avrättad: 1830-04-15 - Lund
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 390 / sid 35

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan