Carl F. Blomgren 

1831 den 4 Februarii utfördes härifrån Fästningen och å Stadens afrättsplats vid Öster Wärn, aflifvades, medelst högra handens och Hufvudets afhuggning samt sedermera steglades förre Soldaten Carl Fredrik Blomgren, 42 år gammal, för det han i vredesmode, och öfverläggning med en yxa ihjäl slagit sin Hustru Anna Christina Lillja den 4 sistledne September.-
Efter mordgerningen, som skedde nämde dags afton kl 10 då Blomgren hem kom till Hustrun ifrån Cassern, och denna öfverföll honom med skälsord och slag af en käpp, gick Blomgren till sängs och såf till om morgonen bittida, då han först intog ett halft stop brennvin, för hvilket han alltid varit mycket böjd, och sedan sjelfmant upgick till Befälhafvaren för Garnizons-Compagniet, och berättade utan omsvep hela händelsen, hvilken ansågs vara i början ogrundad och karlen sjuk, men befans snart vara beklagligen sann, då Blomgren genast insattes i enskilt fängelse, och vid Regements-Krigs Rätten dömd till döden förklarade han sig nöjd, äfven som han icke sökte eller ville hafva någon ändring. Hof Rättens Utslag som fastställde Krigs Rättens, och fick således sluteligen Kongl. Majts Nådiga Dödsdom. - Blomgren, som hafvit en bättre upfostran, hade först tjent som under-Officer vid flottan i Carlscrona, men för liderlighet afskedad, visade under hela sin fängelsetid, och synerligen under beredelse veckorna, en allvarlig sorg öfver alla sina begågna, större och mindre, kända och okända, Synder och Brott, men ock en lefvande tro och förtröstan till Guds Nåd och Barmhertighet emot alla ångerfula och Botfärdiga Syndare.

Blomgren begagnade flitigt Guds Ord – Hörde gerna sin Lärares föreställningar, och talade sjelf ofta om sitt hopp för evigheten. –
Den sista morgonen Skriftades och absolverades Blomgren i Slotts kyrkan af undertecknad Slottsprest, som biträdd af Garnizons predikanten A L Holst, med böner och förböner samt sluteligen med Wälsignelsen på afrättsplatsen beledsagade den dömde till sitt rysliga slut. Gud misskunda dig …. honom. Executionen gick mycket raskt och väl, och den stora folkmängden vid Spitsgården var ganska stilla och tyst åskådare af denna fasansfulla Scen. – Åtta dagar efter afrättningen fanns båda steglen borttagna, och den stympade kroppen försvunnen. Hvilket woro väl!
Malmö d. 8 Februari 1831
J L Lake

Hemvist: Malmö
Brott: Mördat sin hustru med en yxa
Avrättad: 1831-02-04 - Malmö
Källa: Malmö slottsförsamling C:1 (1745-1831) Bild 390 / sid 35

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan