Jacob Jönsson 

År 1837 den 24 April utfördes från Slottshäktet härstädes och påföljande dag halshöggs på Tullstorps afrättsplats Drängen Jacob Jönsson för ett å Pigan Anna Rasmus dotter från Anderslöf föröfvadt mord. Han var född 2/8 1808 i Lilla Alstad af bondföräldrar. Ägde vid dess hitkomst högst svag och otillräcklig christendomskunskap. Visade dock genast ånger öfver sitt brott och emottog villigt undervisning uti salighetsläran. Ehuru inskränkt hans fattningsförmåga var inhämtade han dock en nödig religionskunskap, som kraftigt inverkade på hans hjerta. Slottspredikanten C. G. Körner hade sig uppdraget att bereda honom till döden och hade den [glädje?] att se honom, efter undfången nödig beredelse med största frimodighet gå till döden efter att samma morgon hafva annammat H. H. Nattvard i Tullstorps Kyrka.

Hemvist: Anderslöf
Brott: Mördat pigan Anna Rasmusdotter
Avrättad: 1837-04-25 - Tulstorp
Källa: 1832-1879

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan