A. U. Runqvist (34)

År 1838 den 9 Mars utfördes från härvarande Slottshäkte, och halshöggs på Stadens afrättsplats Correctionisten Nº 275 A. U. Runqvist. Han var född den 1 Januari 1804 inom medelclassen af christliga föräldrar, som tidigt hade gifvit honom en god uppfostran, och hos honom inplantat gudeliga känslor. Men under ynglinga åren fick han handledare som icke sjelfva värderade Religionen och fromma andaktsöfningar. Deras likgiltighet för allt heligt verkade på honom, och väckte hos honom kallsinnighet för Guds ord. Utkommen i verlden på egen hand tog egenkärleken välde öfver hans hjerta, och de bedröfvliga frukterna deraf voro högmod, dryckenskap och tjufveri. En gång fallen kände han sig vanmäktig att bättra sig. Samvetets beständiga förebråelser förqväfdes genom rusgifvande drycker. En under fylleri förnyad stöld af små saker beröfvade honom friheten, och den 25 Juli 1829 blef han hitdömd, såsom Correctionist. Utan hopp att någonsin återvinna friheten, var han alltid modlös, utom då han fick tillfälle att förskaffa sig brännvin. Förderfliga böcker som i philosophisk [drägl?] innehöllo satser, stridande mot Bibelns läror, hade fallit i hans händer både före och under fängelsetiden. Dessa hade förvillat hans förstånd, och ingifvit honom oriktiga begrepp om de vigtigaste föremålen för det menskliga vetandet. Harmen öfver en mot honom fattad ogrundad misstanke, att hafva beröfvat en kamrat en rakknif, ledde honom till mordet på denne. Strax efter den rysliga ogerningens föröfvande kände han sig alfvarligt väckt till besinning af sin syndaskuld. Under hela den tid af 8 månader, som han derefter var innesluten i cell, öppnades hans ögon allt mer och mer för [….] Uppenbarelsens läror, och fåfängligheten af den verldsliga Visheten blef honom uppenbar. Nådens gudomliga kraft verkade mäktigt på hans hjerta, och med en ovanlig frimodighet gick han sin sista stund i möte, sedan han förut i Slottskyrkan undfått H. H. Nattvard. Han åtföljdes till afrättsplatsen af Slottspredikanten J. L. Hollenius, som haft den tillfredsställelsen, att bereda honom till döden, och af Collega Scholæ J. A. Asping, som äfven under den sista veckan besökt honom.

Hemvist: Malmö slott
Brott: Mord
Avrättad: 1838-03-09 - Malmö
Källa: 1832-1879

tillbaka till indexsidan Tillbaka till indexsidan