Missgärningsbalken

cap. I
Om försmädelse mot GUD, och affall ifrån then rena ewangeliska läran.

§1
Hwilken som af upsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar GUD, hans heliga ord och Sacramenten, miste lifwet. Sker thet obetänckt, och af hastighet, och ångrar han sig, böte hundrade daler, och afbedje sitt brott offenteliga i Församlingen. Giör han thet annan gång, böte dubbelt. Then, som ej orkar böta, plichte med kroppen, som i Straff Balken sägs.
Orkar böta = kan ej betala, har ej pengar
plichte med kroppen = straff med spö eller fängelse på vatten och bröd.
§2
Giör någor gäckeri med Gudstiensten, GUDs ord och Sacramenten, af lättsinnighet, böte femtijo daler.
Gäckeri = driver med
§3
Faller någor af ifrån wår rätta ewangeliska läro, och träder til en wilfarande, och låter han sig icke rätta; tå skal han förwisas Riket, och niute ej arf, eller borgerlig rättighet inom Sweriges Rike, utan han får Konungens nåd, och kommer åter, som i 7. cap. 4§. Ärfda Balken sagdt är.
Faller någor af / affall = hoppar av, överger, bryter
§4
Utsprider inländsk eller fremmande man wilfarande lärosats, och, efter warning, thermed ej afstår; warde och then förwist Riket. Är thes mening sådan, at Lärare af then rätta tros bekännelse therom icke äro enige; gånge thermed, som i Kyrkio Ordningen stadgas.
Sveriges rikes lag
Detaljstudie av första stycket av första paragrafen

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 205-206

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon