Missgärningsbalken

cap. X
Om tidelag.

§1
Hwar som hafwer tidelag med fä, eller andra oskiäliga diur; then skal halshuggas, och i båle brännas, warde ock samma diur tillika dödadt och brändt.
tidelag = samlag med djur
§2
Nu kan någor ej bindas til sielfwa gierningen; men finnes hafwa haft fullt upsåt, och warit beredd en sådan styggelse at fullborda: tå skal han arbeta i halsjärn halft åhr eller mera, efter sakens omständigheter.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 218

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon