Missgärningsbalken

cap. XI
Om mordbrand.

§1
Sätter man eld med wilja å Konungens hus, Slott och Fäste, Skiep, Kruthus, Förrådshus, Tyghus, eller annat sådant, miste högra hand och warde halshuggen och i båle bränd, fylle ock skadan, ther han gitter. Hwar som thet biuder, ther til råder eller hielper, så at gierningen theraf sker, stånde samma straff.
§2
Sätter någor upsåteliga eld i annars mans gård, och bränner ther up hus, ett eller flera, warde halshuggen, och skadan gäldes af gods hans. Brinner folk inne, eller warder dödadt, miste mordbrännaren ther til högra hand sin.
§3
Tänder någor af arghet eld å uthus, skog, sädesstack, hö eller halmstack, som långt ifrån gården äro; straffes med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, fylle ock skadan.
§4
Warder mordbrännare i then gierning gripen; straffes med tiugu try par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd, äntå att ingen skada sker.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 218-219

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon