Missgärningsbalken

cap. XV
Om dråp, hugg och slag, å husbonde eller förman, så ock oqwädingsord emot them.

§1
Dräper tienstehion med wilja sin rätta husbonda, eller matmoder, miste hand och hufwud, och warde thertil man steglad, och qwinna i båle bränd.
§2
Bär någor upsåteliga hugg och slag å sin husbonda, eller matmoder, äntå at han eller hon ej theraf död liuter; straffes med tretijo tu par spö, tiugu fyra par ris, eller tiugu fyra dagars fängelse wid watn och bröd. Sker thet af hastigo mode; straffes tå med aderton par spö, fiorton par ris, eller sexton dagars fängelse wid watn och bröd.
§3
Fäller tienstehion oqwädins ord emot them; böte fyradubbelt emot thet, som i lagen om oqwädins ord stadgadt är.
§4
Sätter sig tienstehion up emot them, med hot, eller wanwördiga ord, eller åthäfwor; plichte med fängelse på wiss tid, efter som saken är til.
§5
Hwilken som dräper sin förman, then som satt är i husbondans ställe; gifwe lif för lif, mannen skal steglas, och qwinnan i båle brännas.
§6
Slår någor sin förman, eller then i husbondans ställe är; böte fyradubbla böter.
§7
Fäller man oqwädins ord emot them; böte tredubbla böter. För hot och wanwördnad, böte fem daler, eller mera, som saken är til.
§8
Ryttare, kneckt, eller båtsman, som slår, eller missfirmar, sin rusthållare, eller rotebonda, eller hans hustru; eller barn eller legohion för theras föräldars eller husbondas skul, ligge i tweböte, och gälde skadan åter.
Missfirmar = förolämpar, kränker, skymfar, smädar, skändar, förorättar
§9
I alla thessa mål skal then brotslige giöra offentelig afbön, tå han ej lif mister.
I alla dessa mål skall brottslingen göra offenlig avbön - om han inte mist sitt liv.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 222-224

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon