Missgärningsbalken

cap. XVI
Om barnamord.

§1
Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar förr födslen, söker enslighet wid sielfwa födslen, och therefter lägger fostret å lön, hon skal halshuggas och i båle brännas, ehwad hon föregifwer fostret wara dödt födt, eller ej fullgångit. Warder thet genast framskaffadt, och pröfwes thet ej fullgångit wara, eller finnes ej något wåldsamt tekn ther å, tå straffes modren med ris, fängelse, eller arbete, plichte ock thertil för lägersmålet.
§2
Nu hafwer sådan kona haft missfödsel, som af wådeligt fall, eller annor händelse timad är, och hafwer hon ej lagdt fostret å lön, utan thet genast uppenbaradt, och gitter wisa orsak til missfödslen; plichte tå för lägersmålet allena.
Missfödsel = missfall
timad = nytt, färskt, nyligen hänt
§3
Förgiör, eller fördrifwer, kona sitt foster; miste lifwet. Samma lag ware om then, som thertil råder och hielper.
Kona = kvinna
§4
Hafwer någor sökt at fördrifwa fostret, äntå at ingen wärkan ther å fölgde; böte hundrade daler, eller plichte med kroppen.
§5
Wräker kona sitt foster ut å mark, eller gato, så at thet af hunger, kiöld, eller annor händelse dör; hafwe förwärkadt lifwet. Warder fostret med lif uptagit, men lider theraf til sin helso; straffes kona med ris. Får thet ej skada theraf; plichte hon äntå med fängelse på wiss tid, efter omständigheterna.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 224-225

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon