Missgärningsbalken

cap. XVII
Om förgiörning genom förgift, eller annorledes.

§1
Hwar som annan med förgift, eller thylikt, upsåteliga förgiör, then skal halshuggas, mannen steglas, och qwinnan i båle brännas. Följer ej död af sådan förgierning, miste äntå lifwet.
§2
Samma lag ware om then, som å hwarjehanda sätt förgiftar något, hwad thet helst wara kan, i upsåt, at thermed skada någon til lif eller helso.
§3
Hafwer man tilredt förgift, at någon ther med förgiöra; eller hafwer man warit i samma råd och gierning delachtig; miste ock lifwet. Warder han gripen, innan han gittat fullgiöra sin onda wilja; böte hundrade daler, eller plichte med kroppen.
§4
Ingen, eho han wara må, fördriste sig at sälja något förgift, utan til trowärdig man eller qwinno sker annorledes; böte femtijo daler. Är theraf skada timad; ware twegildt.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 225-226

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon