Missgärningsbalken

cap. XIX
Om fängelsebrott, och them, som fångar wärja, eller släppa.

§1
Hwar som bryter Kronones fängelse, at hielpa fånga ut, eller ther til lånar tyg och redskap, eller wärjer någon missgierningsman emot them, som honom komma at gripa, så at han therigenom undkommer, eller släpper man fånga med wilja lös, eller med hwarjehanda list hielper honom ut, han skal böta hundrade daler.
§2
Tager man fånga med wåld af them, som honom gripit, och i giömo hafwa, eller til fängelse, eller för Rätta, eller til ådömdt straff föra skulle; hafwe brutit edsöre. Sargar han them, eller slår blånad eller blodwite; tå hafwer han, och alle the, med honom i fullt råd och samma gierning woro, förwärkadt lifwet.
§3
Släpper wachtkarl fånga lös af försummelse eller wangiömo; miste tienst sin, och plichte ther til med böter, fängelse, arbete eller spö, alt som försummelsen, eller ock then undkomnas brott är.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 229-230

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon