Missgärningsbalken

cap. XXIV
Om annat dråp

§1
Dräper man, eller qwinna, någon med wilja, och utan rätta lifsnöd, gifwe lif för lif, och gälle ther hwarken förlikning, eller målsägandens förbön.
§2
Hwar som biuder annan at dräpa, stånde samma straff, som han sielf hade dråpet giordt, miste ock then lif, som drap.
§3
Låter någor lega sig at dräpa annan; warde halshuggen och steglad, så then, som drap, som then ther legde.
§4
Warder någor öfwertygad, at hafwa gifwit råd til dråpet, och thet therigenom skedt är; eller at han hållit then dräpna och hulpit til; eller wist dråparen rum och lägenhet at dräpa; lånt swärd eller annat wapn thertil; eller skyndat någon tit, ther han wiste sådan fahra honom förestå, tå skal både han, och dråparen, lif mista.
§5
Nu hafwa flere, i bråd skilnad, lagdt hand å then döda, och kan man liusliga pröfwa af hugg, sting, eller slag, som å honom finnas, hwilken af them dödssåret gifwit; miste tå han lif, och böten the andre, hwar för sig, hel eller half mansbot, efter som omständigheterne äro.
§6
Hafwa the alle lagdt lika hugg eller slag å then döda; tå böra the alle lif mista.
§7
Hwar som i wredes mode skiuter eller kastar annan i ström eller siö, eller stöter neder af tak, ställning, eller annan högd, så at han theraf döden liuter; gifwe lif för lif.
§8
Drager någor oträngd af wredes mode knif eller swärd, spänner bösso, eller reser annat wapn åt annan, stinger, hugger, slår, eller skiuter åt honom, och råkar thet annan, så at han får ther död af; gånge therom, som om annat wilja dråp. Sker ej skada; böte äntå tiugu daler til tweskiftes, Konungen, och Häradet eller Staden.
§9
Slår man annan med sten, stång, trä, stör, käpp, hand eller annat, så at han dör theraf; eller tager man annan i hals eller halsduk, at han strypes; gifwe lif för lif.
§10
Dräpa twå hwarannan i bråd skilnad; eller kasta twänne hwarannan i ström eller siö, utföre ställning, tak, eller annat, och få the både död theraf; liggen ogilde, och warde theras kroppar afsides i Kyrkiogård lagde.
§11
Om utmaning til enwig, och dråp, som theri sker, är särskilt stadgadt.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 239-241

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon