Missgärningsbalken

cap. XXVI
Huru dråpare straffas skal, när han på flychten och fri fot kommen är, eller ther skiäl til äro, at han lif sitt behålla må.

§1
Rymmer dråpare och kommer på fri fot, ransake Domaren äntå om dråpet å färska gierning. Söker dråparen ej Konungens leid inom natt och åhr, eller får han leid, och kommer ej fram förfallelös inom then tid, honom i leidebrefwet förelagd är, dömes tå fridlös öfwer hela Riket, och alla thertil liggande Länder, och bötes af hans gods full mans bot tryhundrade daler.
§2
Nu kommer han fram på Konungens leidebref, och dör, sedan han til saken fäld är, och förr än dag hans ute är; tå bötes af hans gods full mansbot.
§3
Pröfwar Konungen, eller thes Domhafwande, dråparens gierning wara sådan, at han målsäganden förlika må, och lif sitt behålla; böte tå hundrade daler til Konungen, och hundrade daler til Häradet eller Staden, och målsäganden niute thet til honom utfäst war. Dör dråparen förr än han målsäganden förlikt; tå bötes af gods hans full mansbot.
§4
Warder man så öfwerfallen, at han lif sitt ej frälsa kan, utan at han dräper then honom å lif tränger, och gitter han then nöd med fulla skiäl wisa; ware tå för alt straff fri, och then han drap, ligge ogild.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 242-243

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon