Missgärningsbalken

cap. XXVIII
Om dråp, som sker af wållande, utan upsåt at dräpa.

§1
Lägger man af wårdslöshet laddad och spänd bösso, eller annat slikt ifrån sig, theraf barn, eller andre lätteliga kunna få skada, eller trycker af laddad bösso opröfwad, ther folk före är, eller skiuter til måls å wägg, eller annorstädes, eller åt diur och foglar, å then ort, han weta kan och bör, at want är, thet folk ther gå och wistas, eller kastar ther, eller fäller ifrån hus och ställning stock, sten, stång, eller annat, och ej förut warnar them, som under äro, eller kastar något öfwer plank, eller tak, in på annars gård och tomt, eller på almän gato och grund, genom fenster och glugg, eller ifrån wind, theraf skada tima kan, är ther någor förestadd, och får död af, bötes i thessa och slika mål, hel eller half mansbot, som brottet är til.
§2
Skuffar, eller slår man annan, af wredes mode, eller föracht, med hand eller annat, så at han faller theraf kull, och stöter sig emot sten, wägg, eller mur, at han får ther död af; böte full mansbot.
§3
Nu wil man wika undan annars slag, hugg eller hötande, och faller i thet samma ned, och stöter sig til döds; böte then, som thertil wållande war, halt mansbot. Sker thet å mur, ställning, eller annan högd, ther fahran större är; böte full mansbot.
§4
Drifwer man annan ut til sådan ort, eller arbete, eller ock i sådan tid, ther af lifsfahra är, och liuter han ther död af; ware lag samma.
§5
Hwar som owarsamliga, i lek och skämt, til annars död wållande är; böte som brottet är til, hel eller half mansbot. Finnes then döde sielf tillika hafwa död sin wullit; ware tå bot mindre, thet Domaren pröfwa må.
§6
Ther twifwelachtigt är, om then döde af sot, eller annars handawärk döden fått; låte Domaren, eller Konungens Befalningshafwande, then dödas kropp syna, innan then begrafwen warder.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 234-245

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon