Missgärningsbalken

cap. III
Om swordom och sabbatsbrott.

§1
Brister någor ut i eder och swordom wid Gudstiensten, plichte med fyratijo daler, eller fängelse wid watn och bröd. Giör thet någor in för sittande Rätt, ware bot hälften mindre. Sker thet af öfwerdåd, eller elak wana, i samqwem, krog eller källare, eller offenteliga på almänna gator och platsar, böte fem daler hwarje gång han therföre lagföres. Swär någor eljest af hastighet och lättsinnighet, böte en daler. Warder han tridie gången, eller oftare, thermed funnen, böte fem daler, som förr är sagdt, och gånge af thessa böter hälften til angifwaren, och hälften til the fattiga. Giör någor mened, therom skils i Rättegångs Balken.
§2
Swär öfwermage, then skal af föräldrarna eller husbondan med ris agas, efter som åldren och wanarten är til. Sker thet oftare, sättes i stocken wid Kyrkiodören. Försumma föräldrar at aga sina barn för swordom, böte fem daler.
Öfwermage = omyndig
§3
Giör någor föracht af then almänna Gudstiensten, så at han sellan kommer til Kyrkio på Söndagar och Högtidsdagar; Är han therföre warnad, som i Kyrkio Ordningen sägs; böte tijo daler. Håller någor sitt husfolk ifrån Kyrkio, således som sagdt är; ware lag samma.
§4
Kommer någor drucken i Kyrkio, eller ther Gudstienst hålles, eller eljest giör ther oliud och förargelse; böte tiugu fem daler.
§5
Går man drucken, eller oskriftad, til HErrans heliga Nattward; eller, sedan han af Presten, efter Kyrkio Ordningen, är warnad at hålla sig therifrån; böte femtijo daler.
§6
Then som begår något brott på Söndagar eller Högtidsdgar, emellan klockan fyra om morgonen, och nijo om aftonen; böte tijo daler för sabbatsbrott, och för gierningen särskilt.
§7
Idkar någor arbete eller handtwärk på thessa dagar; böte tijo daler för sabbatsbrott, utan thet sker til egen, eller annars nödtorft, som upskof ej tola kan.
§8
Kramlådor eller andre bodar skola på Söndagar och Högtidsdagar ej öppnas til salu, mat och dricka må säljas til nödtorft, sedan Gudstiensten är förbi. Ingen hafwe macht på thessa dagar at kiöpslaga i skiep, eller andra farkostar. Bryter någor i thessa fall, böte för sabbatsbrott, som sagdt är. Samma bot ware, ther man företager sig någon resa til lands eller siös i staden eller å landet, förr än Gudstiensten är ändad. Hwar som häst eller båt thertil utleger; böte fem daler. Är någor på resa stadd, ställe sig in til Gudstienst i then Kyrkio, som wid wägen ligger.
Kramlådor = små lådor som man kunde ha på magen

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 207-209

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon