Missgärningsbalken

cap. XXX
Om barn, eller tienstehion, dräpas med wåda.

§1
Dräper fader, eller moder, barn sitt med wåda, ther i doch grof förseelse är, tå bötes half mans bot och gånge med arfwet, som i Ärfda Balken skils.
§2
Ligger moder ihiäl barn sitt; ransake therom Domaren strax, ther thet i Staden skedt, å Landet ransakes af Presten och soknens äldsta i soknestufwun, ther Kronofogde eller Länsman bör när wara. Finnes thet af wåda skedt; blifwe hon tå warnad, och ware för böter fri. Pröfwes thet annorlunda skedt; gånge tå saken til Domaren. Lägger amma spädt barn hos sig i säng; böte fem daler, äntå at barnet ej får theraf skada. Warder barnet theraf förqwafdt, eller får thet död af annor hennes wårdslöshet; straffes med ris, eller plichte med fängelse wid watn och bröd, som brottet är til.
§3
Agar fader, eller moder, barn sitt så hårdeliga, at thet får död ther af; böte full, eller half mansbot, som saken är til.
§4
Giör husbonde, eller matmoder, thet tienstehion sitt; gånge therom, som om annat dråp i hwart mål om sig sagdt är.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 247-248

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon