Missgärningsbalken

cap. XXXIII
Om okynnes fä, eller hund, dödar man, eller qwinno.

§1
Dödar okynnes fä, eller hund, någon menniskia, och wiste ej ägaren, thet fä eller hund okynnes wara, gifwe ut skadediuret at dödas, och förlike målsäganden. Warder någor af thy sargad, gälde tå ägaren läkarelön, och ware ther med saklös. Kan thet pröfwas, at han wiste thet okynne, böte half mansbot, om någor theraf död liuter. Sargar thet någon, böte tijo daler för wårdslöshet, och half sårabot. Får någor lyte theraf, gifwe ther til lytesbot, målsägandens ensak. Nekar han sig wetat hafwa, at thet war okynnes fä, eller hund, och finnes halfwa skiäl thertil, wärje sig med sielf sins ed, eller böte som sagdt är. Warder han lagliga tilsagd, thet fä eller hund at döda, och giör thet ej, och sker sedan skada å man eller qwinno til lifwet, böte full mansbot. För sår, theraf död ej kommer, bötes fulla såraböter.
Mansbot = böter för den som genom oaktsamhet åsamkar annans död. Enligt 1734 års lag var en mansbot 300 daler.
§2
Hissar man hund å folk, eller jagar, af öfwermod, häst, oxa, eller annat diur, å någon, at honom ther med skada giöra; straffes, som han thet med egen hand giordt hade, ehwad thet är dråp, eller sår.
hissar = hetsar
§3
Föder man hemma biörn, warg, eller andra wilda diur, och stänger them ej wäl in, eller häftar, och warder någor menniskia af them dödad; böte hel eller half mansbot, som wårdslösheten är til. För sår böte fulla eller halfwa såraböter. Warde ock thet diur genast dödadt.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 249-250

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon