Missgärningsbalken

cap. XXXIV
Om man sårar annan i ansichte, eller hals, eller hugger af lem, eller slår ut tänder.

§1
Hugger man annan i ansichte, eller hals, eller hugger af eller förderfwar näso, öra, hand, arm, eller fot, eller slår ut öga, så at han theraf lyte får, böte i lytesbot femtijo daler, och för såramålet tretijo daler. Warda flere lemmar, än en, afhuggne eller förderfwade, böte för hwarthera både lytes och sårabot, som sagdt är. Lytesbot niute målsäganden enskilt, och såraböterne gånge til treskiftes, the skola sidst uttagas.
§2
Hugger man af annan tumelfinger, fot fram om wrist, eller häl; böte tretijo daler för lytet, och tiugu daler för såramålet. Hugger man af thet, som näst är til tumelfinger; böte tiugu daler för lytet, och femton daler för såramålet. För hwarthera af the andra fingren bötes i lytesbot femton daler, och för såramål tijo daler. Tå å fot ware så gild i såramål, som finger å hand, och halft mindre i lytesbot.
Lytesbot = böter de fick om de gjorde någon vanför eller lytt
§3
Slår man någon så, at ben bräckes, eller lossas, i hufwud, arm, lår eller ben, och kommer ej afhugg i; eller stinger man någon genom lif, eller lem; böte tiugu daler. Kommer ther lyte i; böte hälften emot afhugg. 34.4. Warda tänder utslagna; tå bötes för hwarthera lytesbot sex daler, och sårabot sex daler.
§4
Warda tänder utslagna; tå bötes för hwarthera lytesbot sex daler, och sårabot sex daler.
§5
Nu hugger man åt annan, och wil skada giöra, står annan före, och får sår eller afhugg; böte äntå för hwart om sig, som förr är sagdt.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 250-252

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon