Missgärningsbalken

cap. XXXIV
Om man sårar annan i ansichte, eller hals; eller hugger af lem, eller slår ut tänder.

§1
Hugger man annan i ansichte, eller hals; eller hugger af eller förderfwar näso, öra, hand, arm, eller fot; eller slår ut öga; så at han theraf lyte får: böte i lytesbot femtijo daler, och för såramålet tretijo daler. Warda flere lemmar, än en, afhuggne eller förderfwade; böte för hwarthera både lytes och sårabot, som sagdt är. Lytesbot niute målsäganden enskilt, och såraböterne gånge til treskiftes; the skola sidst uttagas.
§2
Hugger man af annan tumelfinger, fot fram om wrist, eller häl; böte tretijo daler för lytet, och tiugu daler för såramålet. Hugger man af thet, som näst är til tumelfinger; böte tiugu daler för lytet, och femton daler för såramålet. För hwarthera af the andra fingren bötes i lytesbot femton daler, och för såramål tijo daler. Tå å fot ware så gild i såramål, som finger å hand, och halft mindre i lytesbot.
lytesbot = böter de fick om de gjorde någon vanför eller lytt
§3
Slår man någon så, at ben bräckes, eller lossas, i hufwud, arm, lår eller ben, och kommer ej afhugg i; eller stinger man någon genom lif, eller lem; böte tiugu daler. Kommer ther lyte i; böte hälften emot afhugg. 34.4. Warda tänder utslagna; tå bötes för hwarthera lytesbot sex daler, och sårabot sex daler.
§4
Warda tänder utslagna; tå bötes för hwarthera lytesbot sex daler, och sårabot sex daler.
§5
Nu hugger man åt annan, och wil skada giöra: står annan före, och får sår eller afhugg; böte äntå för hwart om sig, som förr är sagdt.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 250-252

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon