Missgärningsbalken

cap. XLIII
Om then, som stiäl ute på marken, och om någor tager annars mans båt eller häst, eller miölkar hans ko, får eller get.

§1
Stiäl man å åker, eller äng, säd skuren, eller oskuren, hö eller halm stackad, eller ostackad, eller annars mans häst eller boskap, som går i bet ute å marken, inom, eller utom hägnad, ware thet i tweböte.
§2
Samma lag ware, ther någor stiäl bistock, eller fisk utur annars mans dammar, sumpar, nät, miärdar, katsor, eller andra fisketyg; foglar och diur ur jagtredskap, eller sielfwa redskapen, och annat thylikt.
§3
Tager någor och brukar, utan lån eller lego, annars mans båt, eller fartyg, eller häst, och pröfwes han thet hafwa giordt utan ondt och argt upsåt; gälde dubbel lego, och all skadan åter.
§4
Miölkar någor annars mans ko, får eller get; stånde wid Tings dör, eller Rådstufwu dör en tima, med miölkekäril i handen.
Mjölkar man någon annan mans ko, får eller get, får man stå vid Tingsdörren eller Rådstugans dörr i en timme med mjölkkärlet i handen
§5
Rifwer man annars gärdesgård, och släpper så in i åker eller äng, eller i andra ägor; plickte som i Bygninga Balken sagdt är.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 261-262

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon