Missgärningsbalken

cap. XLIV
Om then, som lägger skatt och tunga å Konungens skattskyldiga undersåtare.

§1
Djerfwes någor lägga skatt, gjärder, eller annan tunga å Konungens undersåtare, eller swikeliga taga högre tull och skatt ut, än bewiljadt och påbudit är, gälde skadan åter, och stånde dubbel tiufsrätt.
Djerfwes = vågar, törs
tunga = dagsverken
gälde skadan åter = betala tillbaka
§2
Hwilken Konungens Embetsman, hög eller låg, som sielf, eller genom andra, intalar, eller förleder undersåtarna til något sammanskott, kostnad, utgift, eller arbete; rätte up skadan, miste embetet, och böte tuhundrade daler. Tager han sådant emot, tå thet, såsom af fri wilja biudes; böte hundrade daler, och gifwe åter thet han tog.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 262

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon