Missgärningsbalken

cap. XLV
Om then, som swikeliga drager til sig Kronones ingäld, så ock om Upbördsman något theraf förskingrar.

§1
Hwar som swikeliga drager under sig Kronones ingäld, stånde dubbel tiufsrätt.
§2
Griper Upbördsman til Kronones, Stadens, eller andra almänna medel, och them förskingrar; miste tienst sin, och gälde åter, med sex af hundrade i ränta; böte ock ther til fyratijo daler för hwarje hundrade, som han tilgripit.Kan han ej fullt återgälda, och är thet under, och til hundrade daler; arbete wid Konungens Slott eller Fästning, ett åhr. Stiger thet något ther öfwer, eller til tuhundrade daler; arbete, som sagdt är, i tu åhr, och så widare. Stiger thet öfwer nijohundrade daler, eller til tusende; arbete i tijo åhr. Tilgriper han något ther öfwer; arbete i hela sin lifstid. Går thet öfwer tutusende daler; warde hängd. Och gånge ej thes mindre i alla thessa fall, i betalning, hwad han i bo hafwer. Nu kan han skadan gälda, men ej böterna, och stiga the böter til tusende daler, eller ther öfwer; sitte en månad i Konungens hächte wid watn och bröd. Äro böterne mindre; plichte med sådant fängelse i åtta, eller fiorton dagar, eller tre wekor, alt som Domaren thet pröfwar.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 262-263

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon