Missgärningsbalken

cap. LIII
Om lönskaläge.

§1
Lägrar ogift man ogift qwinno, böte mannen tijo daler, och qwinnan fem. Sker thet annan gång, böte dubbelt, och tridie gången tredubbelt. Förser sig någor thermed fierde gången, eller flera, böte för hwarje gång, han åttatijo daler, och hon fyratijo daler.
§2
Af thessa böter tage fader, eller moder, eller målsman, målsägande rätt, ther the åkära. Kära the ej; käre tå then, som å Konungens wägnar kära äger, och niute målsägande rätt. Gifwer han någon skuld, och gitter thet ej bewisa; plichte för olaga tilmäle, som lag säger.
§3
Orka the ej böta, som lönskaläge giordt hafwa; plichte tå man första gången med fiorton dagars fängelse, eller arbete wid Kyrkio, Slott eller Fästning, och för andra gången dubbelt; qwinna straffes hälften mindre. Sker thet tridie gången, plichte man med tolf dagars fängelse wid watn och bröd, eller tijo par spö; och qwinna med sådant fängelse åtta dagar, eller fyra par ris. Fierde gången straffes man med tiugu dagars fängelse wid watn och bröd, eller tiugu siu par spö; och qwinna med sådant fängelse tolf dagar, eller tijo par ris.
§4
Lägrar någor en qwinna, som dumbe är; eller husbonde sin tienstepigo; ligge han i tweböte, ehwad thet är hor, eller lönskaläge. Om then, som häfdar afwita qwinno, eller öfwermaga, är förr sagdt.
§5
Tager man then til ächta, som han lägradt hafwer; gifwe til Kyrkian, för otidigt sängelag, twå daler hwarthera.
§6
Lägrar förmyndare mö, som under hans wärjo är; eller läremästare then, som honom til underwisning förtrodd är; tå straffes han med fängelse wid watn och bröd, eller annan kropsplicht, efter omständigheterna, och hon plichte efter lag.
§7
Hafwer någor haft lägersmål med flera, och för sådant brott förr ej warit lagförd; ware enfall bot för hwarthera, som sagdt är.
§8
Äro flere barn aflade med en qwinno, och lagsökning ther emellan ej skedd; böte, som för ett lägersmål.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 270-272

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon