Missgärningsbalken

cap. LV
Om enfalt hor.

§1
Giör ogift man hor med gift qwinno, eller ogift qwinna med gift man, böte then, som gift är, åttatijo daler, och then ogifte fyratijo daler. Nu gifwer ogift qwinna, som häfdad är, gift man skuld, at han henne lägradt, och pröfwar Domaren, at han med ed sig ther ifrån fria bör, gitter han eden gånga, plichte hon tå som för lönskaläge.
§2
Giör gift man eller qwinna hor med then som fäst är; böte hundrade tiugu daler, och then fäste åttatijo daler, eller straffes then gifte med tretijo tu par spö, tiugufyra par ris, eller tiugufyra dagars fängelse wid watn och bröd, och then fäste med tiugutry par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd.
§3
För enfalt hor andra gången, böte then som gift är, hundrade sextijo daler, och then som ogift är, åttatijo daler, eller straffes then gifte med tretijo sex par spö, tiugusiu par ris, eller tiugufyra dagars fängelse wid watn och bröd; och then ogifte med tiugutry par spö, aderton par ris, eller tiugu dagars fängelse wid watn och bröd. Kommer någor tridie gången åter; tå ökes then giftas straff med åttatijo dalers bot, och then ogiftas med fyratijo daler, eller straffes then gifte med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, och then ogifte med tretijo tu par spö, tiugu fyra par ris, eller tiugufyra dagars fängelse wid watn och bröd Sker thet fierde gången; miste tå lif then som gift är, och then ogifte böte hundrade sextijo daler.
§4
Hafwer ogift man eller qwinna plichtat för lönskaläge, och giör sedan enfalt hor; böte för horet som sagdt är, och thertil lönskalägers bot. Kommer någor tridie gången igen, och förser sig med lönskaläge; böte tå man tretijo daler, och kona femton daler. Hafwer någor första gången bedrifwit enfalt hor, och therföre efter lag plichtat, och begår sedan lönskaläge; böte man tiugu daler, och kona tijo daler. Begår någor lönskaläge, sedan han andra gången giordt enfalt hor; plichte tre dubbel lönskalägers bot.
§5
I alla lägersmål, ehwad thet är hor, eller lönskaläge, gifwe mannen til Kyrkian fyra daler, och qwinnan twå daler.
§6
Af böter för enfalt hor, som mannen giör, tage hustrun målsäganderätt. Förlåter hon honom thes brott, och warder ej wid honom skild; tage tå målsäganderätt then, som efter lag kära äger. Samma lag ware, tå hustrun bryter.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 273-275

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon