Missgärningsbalken

cap. LVII
Om kopleri och skiörlefnad.

§1
Håller någor sådana hus och samqwem, ther otucht och lösachtighet drifwes, stånde för sådant kopleri tre dagar wid kåken, och warde then tridie dagen af bödelen hudstruken, och hålles sedan til almänt arbete i try åhr. Finnes någor thermed annan gång, warde sammaledes wid kåken hudstruken, och arbete i hela sin lifstid.
§2
The qwinnor, som i sådana hus låta sig til skiörlefnad bruka, skola genast gripas och i hächte sättas, och sedan dömas efter brott theras, til böter, eller almänt arbete. Komma the oftare åter; straffes med ris efter omständigheterna.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 276

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon