Missgärningsbalken

cap. VI
Om myteri och uppror.

§1
Hwilken som uphissar och styrcker meniga man til olydno mot Konungen, eller then, som å Öfwerhetens wägnar biuder och befaller, miste lif sitt. Kommer theraf upror, hafwe förwärkadt både lif och gods.
Uphissar = hetsar
§2
Samla sig män tilhopa, och sätta sig up emot Konungens, eller thes Befalningshafwandes bud, tå straffes uphofsmannen, som förr är sagdt, och af the andra miste, efter lott, hwar tijonde man lif sitt, och plichten the öfrige hwarthera med fyratijo par spö, eller en månads hächte wid watn och bröd. Är någor mindre delachtig i then gierning, straffes efter omständigheterna.
'och af the andra miste, efter lott, hwar tijonde man lif sitt" = man plockade ut var tionde man som avrättades.
§3
Nu warder then dräpen, som Konungens befalning hade, eller then, som wille uproret stilla; miste dråparen högra hand, och warde halshuggen och steglad, så ock alle the som burit hugg och slag å then döda. Warder uprorsman dräpen; ligge ogild.
§4
Bodar någor krigsfolk til upbrott, utan Konungens befalning med Råds råde; eller håller thet manskap samman, som hemlof fått, at thermed utföra skadelig stempling, emot Rikets säkerhet, eller thes inbyggares frihet tå skal ingen honom i thy mål lyda; och miste han lif, ära och gods. Nu faller fiende oförtänckt in i landet, och kan ej Konungens befalning afbidas; tå må wäl manskap til motwärn upbodas; doch warde thet strax Konungen kungiordt.
§5
Hwar som i ondt upsåt dichtar, eller sprider kring landet ut, lögner och falska rychten, the ther röra Rikets säkerhet, eller kommer thermed almänt buller och owäsende åstad; miste lifwet, eller straffes med landsflycht, spö, eller fängelse, efter som brottet är til.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 213-214

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon