Missgärningsbalken

cap. LXI
Om delachtighet i missgierningar.

§1
Hwar som biuder, eller leger, hielper, eller råder annan til någon missgierning, så at then ther igenom sker; straffes lika med then, som gierningen giorde.
leger = hyr
§2
Är någor eljest til gierningen mindre wållande; plichte med spö, eller ris, fängelse, eller arbete, efter som brottet är til.
§3
Nu har han hwarken rådt, eller hulpit til gierningen; men wetat förut, at then war å färde, och thet ej uppenbaradt; eller ock, sedan gierningen är giord, fått therom kunskap, och hulpit then at dölja: plichte efter omständigheterna, med penningar, eller som förr är sagdt.
§4
Hwar som witterliga hyser och döljer någon grof missgierningsman; böte fyratijo daler, eller mera, som saken är til.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 281-282

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon