Missgärningsbalken

cap. VIII
Om then, som förfalskar och misbrukar annars namn och skrifter.

§1
Brukar någor falskeliga Konungens namn eller insegel, sig til nytto, eller annan til skada, miste äran, och straffes thertil man med tretijo tu par spö, och qwinna med tiugu fyra par ris, eller tiugufyra dagars fängelse wid watn och bröd, äntå at ingen skada theraf följer Sker thet med Konungens Befalningshafwandes, eller någon Rätts namn, eller insegel, ware ock ärelös, och plichte man med aderton par spö, och qwinna med fjorton par ris, eller sexton dagars fängelse wid watn och bröd. Bedraga the sig thermed gods eller penningar til, stånde ock tiufsrätt.
§2
Hwar som förfalskar Rättens domböcker, tänkeböcker eller skrifter, eller Kronones räkenskaper och handlingar, som til almän nytto och rättelse äro, warde stäld i halsjärn wid en påla, och plichte med arbete wid Konungens Slott eller Fästning på wissa åhr, eller hela sin lifstid, som gierningen är til.
§3
Utplånar, tilsätter, eller förandrar någor annars namn, eller insegel, eller på annat sätt förfalskar böcker, räkningar, förskrifningar, bref och andra skrifter, eller sönderrifwer och förbränner them, och skrifwer andra i stället, at thermed skada giöra; miste äran, och böte fyratijo daler, gälde ock skadan åter. Giör han thet i embetes ärender; ligge i tweböte.
Insegel = sigilltryck, som har till uppgift att hålla ett dokument obrutet
§4
Bryter någor up annars mans bref, läser, eller gifwer annan at läsa, uppenbarar och utsprider thet, som skrifwit är, och söker ther med hans skada och nesa, som thet rörer; böte tiugu daler, eller mera, och ware ther til ärelös, om brottet thet förtienar.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 215-217

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon