Straffbalken

cap. III
Om doms fullbordan i lifssaker.
§1
Nu är missgierningsman til döden dömd; låte då Konungens Befalningshafwande domen för honom läsas i fängelset, och warde dagen honom sedan kungiord, tå han straffet undergå skal.
§2
Then, som til dödstraff utföres, må wäl med någon dryck styrckas, men ej skal honom tillåtas, at i fängelset eller under wägen, sig ther med öfwerlasta. Sker thet; miste then en månads lön, som äger ther å wård hafwa.
§3
Förr än Missgierningsman til rätteplatsen kommer, skal domen ther offenteliga för menigheten upläsas af then, som thertil förordnad är.
§4
Är fånge gensträfwig och hårdnackad, och wil ej bereda sig til döden; gånge äntå domen til fulbordan. Nu bekänner han i fängelset annan missgierning, än then han redan är dömd före eller at andre ther i delachtige äro, eller är uppenbar siälawåda; tå gifwe Konungens Befalningshafwande thet Öfwerdomaren tilkänna, som dömdt hafwer, och afwänte thes utslag. Ej må med doms fullbordan uppehållas, och missgierningsman återföras, sedan han på rätteplatsen kommit, utan thes wigtigare skiäl thertil äro.
§5
Tå Dom öfwerswåra brott fullgiord är, skal Konungens Befalningshafwande thet genast kungiöra Öfwerdomaren, som domen fäldt hafwer.
§6
Är qwinna hafwande, som dödsstraff eller annan kropsplicht undergå skal, eller är fånge så siuk, at han ej kan sig til döden bereda, eller straff sitt utstå; tå må thermed upskiutas, för qwinno sex wekor efter thet hon födt hafwer, och för siuk fånga, til thes med honom bättre warder.
§7
Ther missgierningsman ej warder hängd, bränd, eller steglad, eller wid straffet i thenna lag ej utsatt är, huru med thes kropp förfaras skal, gånge thermed, som i 2. Cap. i thenna Balk sägs.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 284-285

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon


© Nina Ringbom 2004-10-18
Historiesajten uppdaterades 2023-01-11