Straffbalken

cap. IV
Om skarprättare.
§1
Skarprättare ware med hustru, barn och tienstefolk, tagen i Konungens hägn. Ej må embete hans för nesligt hållas, och han, eller the, stängas ifrån ärligit folks umgänge, wid straff, som för annat Konungens förbudsbrott.
§2
Begår Skarprättare märkeligit fel, tå missgierningsman affstraffas, antingen af oförstånd, eller af fylleri och dryckenskap; plichte med tijo daler, eller mera, eller med kroppen, efter omständigheterna.
§3
Nu warder han, eller hans folk, på rätteplatsen, eller annorstädes, för theras förrättning öfwerfallne, med stenar, hugg och slag; tå hafwa alle the, som i samma gierning woro, edsöre brutit, ehwad Skarprättaren thes embete rätteliga giordt, eller ej.
Edsöre = brott mot konungens fridslagstiftning som t.ex. hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid. Även våld mot riksdagsman eller dråp, blånad, blodvite på väg till kyrkan eller rättegång.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 286

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon


© Nina Ringbom 2004-10-18
Historiesajten uppdaterades 2023-01-11