Straffbalken

cap. V
Om kropsplicht med arbete, spö och ris, så ock hächte wid watn och bröd.
§1
Fälles någor til arbete, eller at mista hud, förthy at han ej orkar böta, och är ej kropsplichten wid brottet i thenna Lag utsatt; tå räknas nijo öre för hwart dagswerke, tre daler emot ett par spö, och fyra daler emot ett par ris, try slag af hwarthera paret. Går talet af spö eller ris ej jämnt up emot böterna efter thenna räkning, utan stiga böterna något ther öfwer; tå ökes straffet med ett par spö, eller ris.
Förthy at han ej orkar böta = eftersom han ej har pengar och kan betala böterna
§2
Med spö straffes man, och qwinna med ris. Ej må man straffas med flera, än fyratijo par spö, och ej qwinna med flera, än tretijo par ris. Å landet och i staden förrätte then straffet med spö och ris, som thertil förordnad är.
§3
Häradsfogde, eller Länsman å landet, och then i staden ther til satt är, hafwe upsicht ther å, at domen rätteliga fullbordas; ägen the ock macht, at genast näpsa then med spö eller fängelse, som straffet med flathet werkställer.
Näpsa = tillrättavisa, banna, läsa lagen för, straffa, tukta, risa, läxa upp
flathet = slapphet, svaghet
§4
Fängelse wid watn och bröd räknas således, at emot böter ifrån en daler til och med tijo daler, swara fyra dagar, ifrån tijo til tiugu fem, åtta dagar, ifrån tiugu fem till fyratijo, tolf dagar, ifrån fyratijo til sextijo, sexton dagar, ifrån sextijo til åttatijo, tiugu dagar, ifrån åttatijo til etthundrade tijo, tiugu fyra dagar och emot böter öfwer etthundrade tijo daler, tiugu åtta dagar. Ej bör någor dömas til fängelse wid watn och bröd på längre tid, än en månad, eller tiugu åtta dagar, och ei mindre tid, än fyra dagar.
§5
Med fängelse wid watn och bröd må then brotslige straffas, ther Domaren pröfwar, at hans wälfärd och heder genom annan kroppsplicht spilles.
§6
Tillåter fångawachtare någon, som til fängelse wid watn och bröd är dömd, at niuta annan dryck och spis; miste en månads lön, och sitte sielf åtta dagar i Konungens hächte wid watn och bröd.
§7
Orkar then, som til böter fäld är, them gälda, men wil helre plichta med kroppen; hafwe ej lof thertil, utan gånge bot fyllest ut af egendom hans. Mächtar någor ej fullt gälda; stånde kropsplickt för alt.
§8
Ej måge böter utsökas af bonda, ther han ej förmår them betala utan hemmanets förderf och ödesmål; ej eller af then, som lider ther af brist på födo och uppehälle utan umgälle then brott sitt med kroppen.
§9
Warder någor dömd til arbete på wiss tid, och finnes thet ej; förfråge sig Konungens Befalningshafwande hos Ofwerdomaren, huru arbetet i annat straff förbytas må.

Källa
Sweriges rikes lag från 1734 (tryckt 1740) sidan: 286-289

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon


© Nina Ringbom 2004-10-18
Historiesajten uppdaterades 2023-01-11