Klas Fleming

Titel:
Amiral, riksråd, administratör och Sveriges första överståthållare.
Levde:
1592 - 1644 (52 år)
Klas Fleming

Historia:

Klas (även Clas) Larsson Fleming föddes på Willnäs i Finland (som då tillhörde Sverige) år 1592 som son till ståthållaren Lars Hermansson Fleming och Anna Horn.

Han studerade på flera utländska högskolor utomlands och vid hemkomsten 1612 gick han i svensk tjänst och deltog i kriget mot Ryssland, där Gustav II Adolf fick upp ögonen för honom. Vid tjugosex års ålder (1618) gifte han sig med Anna Göransdotter Snackenborg. Tjugo år senare (1638) gifte han sig med friherrinnan Helena Bielke. Med sina bägge fruar fick han två söner och tre döttrar.

Han befordrades till en massa tjänster och titlar, bland annat till ryttmästare vid Upplandsfanan, och tjugosju år gammal (1619) till underamiral. Sex år senare (1625) blev han riksråd, amiral (1629) och president i räknekammaren, rikskammarråd 1630 samt lagman, först i Södermanland 1632 och sedan för Söderfinne lagsaga i Finland två år senare. Som president i räknekammaren biträdde han pfalzgreven Johan Kasimir, som fått kammarverket under sin styrelse, men som inte kunde språket eller lagarna i Sverige.

Han blev utsedd till Sveriges första överståthållare i Stockholm 1634, och tre år senare till president i Kommerskollegium. På sina poster utförde han en stor och omfattande verksamhet. Som överståthållare gynnade han bland annat Norrmalms planering, anlade gator, fullbordade Jakobs kyrka, byggde slussen, stora barnhuset och repslagarebanan, planerade gator, gårdar och kvarterens läge, slottet återställdes efter branden 1642 med mera. Som biträde till riksamiralen Gyllenhjelm satte han också örlogsflottan i så gott skick igen att den kunde mäta sig med den danska, så att Gustav II Adolf inom kort kunde segla ut med trettio väl beväpnade fartyg till Dünas mynning och erövra Riga. År 1644 fick han själv befälet över flottan och han förde befälet med samma skicklighet som han uppvisat vid dess upprustande.

Följande har sagts om honom: "Klas F. är ett av Sveriges vackraste minnen: han var redlig, oegennyttig, klok, verksam och driftig. Få har också för sitt fädernesland uträttat så mycket gott i alla riktningar. Fastän ständigt upptagen av sina många kall, var han en flitig medlem av rådet, där hans stämma alltid höjdes, då det gällde att försvara sanning, billighet och fosterland."

Efter sjöslaget i Femern 1644 mot Kristian IV, i kriget mot Danmark 1643-1645 - även kallat för Torstenssons krig - då flottan låg i Kielbukten för reparation, träffades han, den 26 juli, av en dansk kula när han stod och tvättade sig i kajutan. Tjänaren som höll handfatet dödades och Fleming fick lårbenet avskjutet, vilket gjorde att han dog två timmar senare, 52 år gammal. Innan han dog hann han emellertid utnämna Carl Gustaf Wrangel till sin efterträdare. Hans barn upphöjdes sju år efter hans död med friherrlig värdighet.
Han ligger begravd i Värmdö kyrka i Uppland.

Inlagd 2004-10-10 | Uppdaterad 2017-10-25
Händelser under Klas:s livstid
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.

Källor
Hemsidor:
» riksarkivet.se
» Biografi
» Stora bilden